หมวดหมู่

งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเตรียมเมมเบรนประกอบขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมทานอลโดยตรง (Membrane Electrode Assembly preparation for direct methanol fuel cell) น.ส.ณัฏฐา วงษ์กมลเศรษฐ์


งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบต่อกันเป็นชั้น (PEM stack development) การวิเคราะห์เชิงเอมเมอร์จีของสารป้อนไบโอดีเซล


นาโนไฟเบอร์ ประวัติการผลิตเส้นใยนาโน …

ประวัติการผลิตเส้นใยนาโน. Nanofibers ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกโดยการชุบด้วยไฟฟ้าเมื่อกว่าสี่ศตวรรษที่แล้ว [27] เริ่มต้นด้วยการพัฒนาวิธีอิเลคที่นัก ...


วิธีการดูดซับแบบไฮบริด การ…

แนวทางทั่วไปสำหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงการดูด ...


คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเซลลูล่า เป้าหมายของ 7methoxyheptaphylline ต่อวิถีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่พบในโรคอัลไซเมอร์


สิ่งแวดล้อมการป้องกันสุขภาพมาตรฐานความปลอดภัย

ts en iso 15586 คุณภาพน้ำ การกำหนดองค์ประกอบการติดตามโดยใช้กราไฟท์เตาอะตอมสเปกโตรเมตรี. tse en iso 15680 การกำหนดคุณภาพน้ำของธาตุติดตามโดย ...


Project Title Role Source Outputs; Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant; Total 144 projects: 43: 51: 1: 0: 1: กระบวนการกำจัด


โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐ NSTDA

การกำจัดไอออนรบกวนสำหรับการตรวจวัดอาร์เซนิกในน้ำใต้ดินโดยแผ่นเมมเบรนนาโนโมลิปเดต: นางศุภมาส ด่านวิทยากุล: ศว. 2559: 2560


แสงสุรีย์พร แซ่เอี้ยว โรงเรียนเมืองเชลียง: 2010

การเพาะเลี้ยง ... เซลล์แพร่ออกนอกเซลล์ในกรณีของเซลล์เม็ดเลือดแดง ... มีคุณสมบัติเป็นเซมิเพอร์มีเอเบิล เมมเบรน (semipermeable ...


ต่ำ o 2 และสูงร่วม 2 ในเซลล์ llcpk1 เลียนแบบการตายของ ...

ต่ำ O 2 และ CO 2 สูงในการเพาะเลี้ยงเซลล์ LLCPK1 ... ที่ไม่มีไขมัน 5% ใน % TweenTBS เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมมเบรนถูกบ่มด้วย ... การขาดเลือด ...


การประเมินการแพร่ระบายก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองชั้น / นิภาพร มะโนไชย


โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2015 : Research ...

การชักนำการสร้าง 1deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง ... กลไกการซึมผ่านเมมเบรน ... Scaledup Synthesis of Carbon nanomaterials on Cementitious Materials by Fluidized Bed Chemical Vapor Depositon ...


Methylacidiphilum fumariolicum solv, methanotroph ที่เป็น ...

การเพาะเลี้ยงที่อัตราการเติบโตสูงนั้นแสดงให้เห็นทั้งกิจกรรมที่ไวต่อออกซิเจนและไวต่อไฮโดรเจนในระหว่างการทดลองระบบทางเดินหายใจซึ่ง ...


วัสดุเอเชีย 2021

การเปลี่ยนแปลงในการจัดเรียงโมเลกุลผ่านการเจียรเชิงกลทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ เมื่อ Naoya Oshima กดเบา ๆ ของผงของทองคำที่พัฒนาขึ้นใหม่ (I) ผสม ...


อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในโรงงาน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ...

เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรนและกระบวนการแยกสารด้วยเมมเบรนซึ่งสามารถแยกเอาไฮโดรเจน อะโรมา โอเลฟิน นอร์มอลพาราฟิน และอื่น ๆ ได้ในความ ...


โครงงาน SciMath

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ Bulbophyllum affine โดย Webmaster ฮิต: 74463 พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จ. ขอนแก่น


สืบค้น | Forest

โครงการ: ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล, อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล (นามสกุลเดิม: ถือเงิน) (2558) การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัด ...